Ingenjörstjänster

 

SanCon erbjuder ett brett utbud med olika ingenjörstjänster. Våra byggnadsingenjörer utför bland annat fuktmätningar, skadegranskningar och konditionsgranskningar i samband med planering av renovering eller sanering. Ingenjörerna uppgör också sanerings- och renoveringsplaner, gör skadevärderingar, utreder inomhusluftproblem, gör provtagningar och resultattolkningar. Våra byggnadsingenjörer står också till tjänst med byggnadsplanering, uppgörande av bygglovsritningar och kostnadskalkyler.

Ni kan med förtroende också vända er till oss om ni går i byggplaner och behöver få hjälp eller konsultation med planeringen.

SanCon har även personal som är certifierad och som uppfyller hälsoskyddslagens krav på utomstående sakkunniga. RTA - Expert på hälsoriktigt byggande, C-22392-26-16, är en av VTT certifierad person som uppfyller kraven. Från och med 1.3.2017 får endast certifierade personer fungera som utomstående sakkunniga, i samband med myndighetstillsyn som utförs av hälsoinspektör.

En Expert på hälsoriktigt byggande är specialskolad inom byggnaders kondition och hälsoriktighet. Experten hjälper till med att utreda bostäders och allmänna byggnaders (skolor, daghem, sjukhus, affärsutrymmen) varierade fukt- och mögelskador samt utreder orsaker till hälsoproblem som är relaterade till inomhusluften. En Expert på hälsoriktigt byggande kan bedöma sambandet mellan konstaterade skador i konstruktionerna och inomhusluftens kvalitet, som kan leda till hälsobekymmer.

Experter på hälsoriktigt byggande behövs både vid renoveringsbyggande och nyproduktion. Vartefter byggnadsbeståndet blir äldre och sämre i skick, så kommer mera specialkunnande att krävas för att klarställa byggnaders kondition, orsaker till inomhusluftproblem och för att fastställa saneringsbehovet. Även i nyare byggnader krävs ibland specialkunskap för att reda ut problem med boendetrivsel och byggnadsrelaterad ohälsa, som kan vara kopplade till fukt- och mögelskador.

Termografering - Värmefotografering

Termografering av byggnader för lokalisering av eventuella fel och brister i klimatskalet kan göras vintertid med hjälp av värmekamera. Man kan med fördel kartlägga värmeförluster i sitt hus genom termografering. Vid bristfällig isolering är det inte bara fråga om värmeförlust, det finns också en risk för fuktskador i konstruktionerna. Termiska bristfälligheter såsom bristfällig isolering, otätheter, konstruktionsfel och felaktigt utfört arbete kan dokumenteras tydligt med hjälp av termografering och behövliga åtgärder kan då vidtas. Hittas felen i tid är oftast kostnaderna för åtgärderna lägre. 

SanCon kan också lokalisera golvvärmeslingor med hjälp av värmekameran.

Varmefotografier

Den första bilden visar kalla områden i trappa inomhus och väggreglarna syns tydligt, bilden i mitten visar golvvärmeslingor i badrum och den tredje bilden visar att värmeförlusten är störst genom fönstren.

Ta kontakt!

Peter Rosenholm (RTA) 040 487 00082, peter.rosenholm@sancon.fi

Malin Enroth 040 487 0306, malin.enroth@sancon.fi

Mats Johansson 040 673 2208, mats.johansson@sancon.fi