Inomhusmiljö

 

Föroreningar i inomhusluften som kan påverka luftkvaliteten och den personliga hälsan kan delas upp i tre olika kategorier.

Den första kategorin – gaser, kan härstamma från förbränningsprocesser av olika slag (värmeverk, fordon, eldning, grillning etc.). Gaser kan också söka sig in till vistelseutrymmena via läckage i konstruktionerna, till exempel radon eller efter kemiska reaktioner som ozon.

Den andra kategorin – partiklar, fasta föremål i olika storlek allt från någon millimeter till en miljondels millimeter. Partiklarnas storlek och vikt avgör om de förekommer i svävande form eller om de sjunker och lägger sig på ytorna. En stor mängd av partiklarna kommer in från utomhusluften. Hur mycket och vilken storlek partiklarna har beror bland annat på vilken typ av ventilation byggnaden har, om det finns otätheter eller hur byggnaden vädras och används. Partiklar kan även uppstå inomhus, till exempel på grund av mikrobtillväxt, isoleringsfibrer, tobaksrökning, matlagning, textilier eller städning. Hur människan reagerar och påverkas av partiklar beror på mängden, storleken och förekomsten av skadliga ämnen i eller på partiklarnas yta. Man skall eftersträva att ha så låga partikelhalter som möjligt i luften.

Den tredje kategorin – flyktiga ämnen (VOC), är ämnen som avges till luften på grund av olika kemiska reaktioner eller fysikaliska förhållanden. Byggnads- och inredningsmaterial kan innehålla ämnen som avges till rumsluften, nya material emitterar mera än äldre material eftersom emissionen avklingar med tiden. Även om halterna är låga kan dessa ämnen irritera och i vissa fall ge en otrevlig lukt. Forskning har också visat att ämnen i luften kan förändras till mer aggressiva ämnen då dessa påverkas av varandra eller av yttre omständigheter. Vid till exempel inverkan av fukt så kan olika sönderbrytningsprocesser i materialen påbörjas och de ämnen som avges till luften kan påverka människan.

Exempel på faktorer som påverkar inomhusluften

Felaktigt anpassad ventilation eller avsaknad av ventilation - Ventilationens huvudsyfte är att avleda förorenad inneluft och ersätta den med renad frisk uteluft. Brister påverkar vanligen negativt på inomhusluftens kvalitet.

Fukt- och mögelskador - För hög fukthalt i inomhusluften, i konstruktionerna eller bakom ytmaterial är en vanlig orsak till problem med inomhusluften. Förutom att fukten kan ge upphov till mikrob- och svamptillväxt kan fukten orsaka olika kemiska reaktioner och sönderbrytningsprocesser som påverkar negativt på inomhusluftens kvalitet. Gamla uttorkade fuktskador påverkar också luftkvaliteten negativt om inte allt fukt- och mögelskadat material är borttaget.

Allergen och kvalster - Allergen är ett samlingsnamn för ämnen som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Djur, insekter, kvalster och mikroorganismer kan ge upphov till allergiska reaktioner. Många av de partiklar som bär med sig allergen är av sådan storlek att de kan vara luftburna under lång tid och på så vis påverka människan länge efter att källan avlägsnats. Kvalster trivs i fuktiga miljöer, i dåligt ventilerade utrymmen kan luftfuktigheten vara på hög nivå och kvalster kan då leva och föröka sig. Kvalster i utrymmena kan vara en indikation på dåligt inomhusklimat.

Tobaksrök - Rökning inomhus är en stor källa till föroreningar i inomhusluften. Rökning i kombination med radon i byggnader ger en ökad risk för lungcancer.

Radon - Radon i inomhusluften kan komma från marken, husets byggnadsmaterial och ibland från dricksvattnet. Radon är en radioaktiv gas som är lukt- och färglös. Radon kan orsaka lungcancer efter daglig och lång tids exponering med höga radonhalter i till exempel bostaden. Rökning tillsammans med radon ökar risken kraftigt.

Kontakta: Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi

 

Tillbaka till Inomhusmiljö