Sanerings- och desinficeringstjänster

 

SanCon har flerårig erfarenhet och specialkunskap för skadesanering efter vatten- och brandskador, samt sanering av fukt- och konstruktionsskador som orsakats av planeringsfel eller byggfel. SanCon levererar även desinficerings- och luktbekämpningstjänster och torkning av skador. Alla skador är olika och varje skada måste således betraktas som unik och åtgärdas enligt de specifika förutsättningarna som gäller för just den aktuella skadan.

Efter att skadekartläggningen och rapporten är gjord inleds saneringsarbetet med att riva ut skadade material och frilägga konstruktioner som skall desinficeras och torkas. Materialbyten görs i den omfattning som behövs utgående från konstruktionernas skadegrad och uppbyggnad. Behov av materialbyten bestäms alltid specifikt för varje arbete för att säkerställa ett bra slutresultat. Då alla materialbyten är gjorda och torkningarna avslutade så kan återbyggnadsarbetena inledas.

SanCon utför arbetena dammfritt i enlighet med gällande förordningar. Saneringsområdet avskärmas från övriga utrymmen med hjälp av skyddsväggar. Dammuppsamling och undertryck ordnas inne på saneringsområdet för att förhindra spridning av damm, sporer och andra orenheter till rena utrymmen utanför saneringsområdet.

Vid desinficering och luktsanering använder SanCon till största delen produkter från Alron. En del av desinficeringen och luktsaneringen görs som direkt påläggning med lågtrycksspruta medan en del arbeten utförs med specialutrustning och -metoder. Vi har olika typer av fogger- och microjet-utrustning för olika specialarbeten. Till en del arbeten så finns det även bra biologiska produkter.

Pulsjet foggning ASTQ

För effektiv desinficering och luktsanering använder SanCon vid behov Patriot Pulsjet-fogger, med medel och arbetsmetoder enligt tillverkarens anvisningar. Behandlingen går ut på att desinficeringsmedlet körs in i utrymmena. Den torra röken fyller hela rummet som behandlas och lägger sig över alla ytor och tränger in i svårtillgängliga platser. 

Bygg- och desinficeringsstädning

SanCon utför bygg- och desinficeringsstädning, städning efter brand, sotbrand eller släckningspulver, arbetet utförs med stor noggrannhet. Vår personal är specialutbildad för just bygg- och desinficeringsstädning och SanCon har ändamålsenlig utrustning för att säkerställa ett bra resultat. Efter en skadesanering är städningen och val av städmetoderna lika viktiga som själva saneringen. Det frigörs stora mängder föroreningar till inomhusluften under alla byggnadsarbeten och speciellt under saneringar då skadade material rivs ut. Även om allt skadat material tas bort och desinficeringar görs under saneringen, så måste stor vikt läggas på städningen av utrymmena. Även sanering av lösöre och inredning som skall återanvändas i de sanerade utrymmena är viktigt. 

Kontakt: Peter Rosenholm 040 487 0082, peter.rosenholm@sancon.fi